Toimihenkilöt:

Puheenjohtaja: 

Jan-Mikael Nurmela (JMN)

Varapuheenjohtaja: 

Johanna Louni (JJL)

Sihteeri / Tiedottaja: 

Janne Heinikangas (JJH)

Rahastonhoitaja:

Pertti Salonen (PSS)

Peditionvastaava: 

Juha Ylönen (JY)


Sähköpostiosoitteet:

nimimerkki [at] radioaktiiviset.info


Tietoja Yhdistyksestä:

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää erityisesti DX-kuuntelijoiden, radioamatöörien, LA- ja PMR446 -harrastajien ja yleensä ottaen kaikkien radiosta jollain tasolla kiinnostuneiden harrastajien välistä kanssakäymistä paikallisella tasolla. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää vapaamuotoisia kokoontumisia ja illanviettoja, kuunteluretkiä, ja radio- tai antennitekniikkaan keskittyviä rakentelupäiviä.

Sisä-Suomen Radioaktiiviset toimii oman toimintansa ohella myös Suomen DX-Liiton Jyväskylän paikallisosastona. Yhdistykseemme kuuluminen ei edellytä kuulumista Suomen DX-Liittoon. Kokoonnumme pääsääntöisesti Jyvässeudulla ennalta ilmoitetuissa kokoontumispaikoissa. Kaikki radioista jollain tasolla kiinnostuneet ovat sydämellisesti tervetulleita mukaan toimintaamme.

Yhdistyksen Säännöt


edit. 2016 Sääntöjä sovelletaan siltä osin kuin ne koskevat rekisteröimätöntä yhdistystä.


1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Sisä-Suomen Radioaktiiviset ja sen kotipaikka on Jyväskylä.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää erityisesti DX-kuuntelijoiden, radioamatöörien, LA- ja PMR446 -harrastajien ja yleensä ottaen kaikkien radiosta jollain tasolla kiinnostuneiden harrastajien välistä kanssakäymistä paikallisella tasolla.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää vapaamuotoisia kokoontumisia ja illanviettoja, kuunteluretkiä, ja radio- tai antennitekniikkaan keskittyviä rakentelupäiviä.

Yhdistys tutkii muun muassa kuunteluolosuhteiden muutosta suhteessa kuuntelupaikkaan, -kellonaikaan ja vuodenaikaan.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja avustuksia sekä järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia asianomaisen luvan saatuaan.

3. Jäsenet

Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

Jäsenet hyväksyy vapaamuotoisen kirjallisen, suullisen tai sähköisen hakemuksen perusteella yhdistyksen hallitus.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja kolme (3) muuta varsinaista jäsentä.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi (2) sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen kokouksissa pidetään pöytäkirjaa, jonka allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.

Pöytäkirjat taltioi sihteeri. Yhdistyksen jäsenet saavat tutustua hallituksen kokousten pöytäkirjoihin, joiden tulee olla yhdistyksen kokouksissa jäsenten luettavissa.

7. Hallituksen tehtävänä on muun muassa yhdistyksen kokousten antamien ohjeiden mukaisesti:

 • valmistella yhdistyksen kokouksissa esille tulevat asiat
 • johtaa ja kehittää yhdistyksen toimintaa
 • hoitaa yhdistyksen omaisuutta
 • ottaa ja erottaa yhdistyksen jäsenet siten, kun siitä on edellä tarkemmin määritelty
 • edustaa yhdistystä

8. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai taloudenhoitaja, aina kaksi yhdessä.

9. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien/toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

10. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

11. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai yhdistykselle sähköpostiosoitteensa antaneille sähköpostitse.

Kutsua tulee seurata esityslista kokouksessa käsiteltäviksi tulevista asioista. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa tietyn asian kevätkokouksessa käsiteltäväksi, tulee hänen kirjallisesti pyytää sitä hallitukselta viimeistään edellisen vuoden 1. päivä joulukuuta ja syyskokouksen asiat viimeistään kuluvan vuoden 1. päivä elokuuta mennessä.

12. Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. sitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien/toiminnantarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
 6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 7. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa/toiminnantarkastajaa ja heille varatilintarkastajat/toiminnantarkastajat
 8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

13. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

14. Muutoin noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia ja Suomen lainsäädäntöä.